Program for lærings ledelse

Høj kvalitet i alle kommunens dagtilbud J

Børneområdet modtog for nylig ’læringsrapport 2019 for Kolding Kommunes dagtilbud’ v/professor Thomas Nordahl, Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet - baseret på kortlægningerne i efteråret 2016,  2017 og 2019.

Kolding Kommune fremstår – ligesom i de forrige rapporter - som en gennemgående god kommune, når det gælder kvalitet i dagtilbuddene.

Kolding Kommune kendetegnes også ved, at der er mindre variation mellem dagtilbuddene end i andre kommuner. Der er altså i høj grad en ensartet og god kvalitet i alle kommunens dagtilbud.

Børne- og Uddannelsesudvalget havde rapporten på udvalgsmødet den 19. august 2020  - og ønsker at sende et signal om at de anerkender den høje kvalitet i dagtilbuddene.

Her fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Børneområdet, vil vi også gerne sige tusind tak til alle børn, forældre og personale for jeres indsats med kortlægningen - og i det daglige!

 

Resultatet fra T! over T2 til nu T3

Efter at være gået frem fra T1 til T2, er vi I T3 gået tilbage på flere parametre. Det der sættes lys på er også det der rykker. Ex. efter at have satses på ex. forældredelen indtil T2 sås en stigning, som nu er faldet tilbage. Det betyder ikke, at vi oplever, at være tilbage fra før start – men et opmærksomhedspunkt er det!

Vi glædes over:

  • At personalets oplevelse, syn på og arbejde med børnenes eks- og internaliserede adfærd – altså den måde børnene formår at regulerer deres følelser på – ligger fint.

  • At børnene trives og har venner – herunder at drengene hos os trives godt og flere steder bedre end pigerne.

  • At samarbejdet omkring børnene er forbedret.

  • At vores værdiarbejde på visionen for det pædagogiske arbejde er tilendebragt og nu ligger som basis for huset.

  • At vi har haft et godt og givtigt samarbejde med den nye læreplan.

Vi kommer nu til at arbejde med:

  • At der er stor forskel på stuernes scorer – og at det skifter fra område til område. Hvilket betyder, at stuerne vælger deres fokusområde og at der undervejs skal ske en videns deling på tværs af huset.

  • At de aktiviteter børnene præsenteres for åbenbart scores lavt af børnene. Gennem interviews etc. kortlægges og samstemmes aktiviteterne i dagligdagen med børnegruppernes sammensætning.

Vi kobler det med:

  • Erfaringerne fra legetemaet: Legende læring/lærerig leg/børne- og vokseninitieret leg.
  • Tækningen omk. værdierne deltagelse og professionalisme..
  • Børneperspektivet fra den styrkede læreplan. Metoder og evne til at koble børn og voksnes tiltag – og få begrebet til at leve i dagligdagen.

 

Alt i alt venter mange spændende debatter i det kulegravningsarbejde, der kommer til at ske!